facebook-icongoogle-plus-icon

O projekte

Čo je Projekt HorebPET?

Je to projekt, ktorého cieľom je vytváranie finančných rezerv na podporu sociálne slabších jednotlivcov, a taktiež senzibilizovať spoločnosť na environmentálne, sociálne, kultúrne a duchovné potreby jednotlivcov a skupín.

Aké oblasti podporuje finančne?

Nasledujúci zoznam oblastí, na ktoré sa chce HorebPET orientovať, predstavuje súčasne rebríček priorít, podľa ktorého sa bude postupovať pri schvaľovaní žiadostí o podporu:

1. Sociálna oblasť:

  • Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
  • Zdravotne znevýhodnených občanov

2. Oblasť dobrovoľníckych aktivít:

  • Podpora dobrovoľníkov, talenty, organizácie alebo projekty so všeobecne prospešnými cieľmi v oblasti charity, misií, životného prostredia, vzdelávania alebo kultúry

3. Environmentálna oblasť:

  • Podpora občianskych aktivít pri čistení a zveľaďovaní životného prostredia (ŽP)
  • Prevencia pred znečisťovaním ŽP a znižovanie negatívnych vplyvov na ŽP
  • Podpora recyklačného umenia

Ako získavame financie?

Financie na výzvy sa získavajú dvoma spôsobmi:

  • odpredávaním PET-vrchnákov recyklačným spoločnostiam, ktoré vrchnáky spracovavajú pre druhotné použitie
  • priamym poukázaním financií na naše číslo účtu

 

Ako vznikol Projekt HorebPET?

Prvotná myšlienka vznikla pri zbere PET-vrchnákov, ktoré sa využili na elektrický vozík pre mladého muža, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii po autonehode. Keďže zbierka sa ukončila a ľudia, ktorí boli oslovení, zbierali PET-vrchnáky aj naďalej, rozhodli sme sa pokračovať v tejto aktivite s tým, že získané financie budeme používať za podobnými a inými prospešnými účelmi pre jednotlivcov i skupiny.

Začali sme sa stretávať, plánovať, oslovovať odberateľov, vybavovať skladové priestory, vybavovať odvoz vrchnákov do skladových priestorov, zisťovať možnosti fungovania, oslovovať školy, organizácie a jednotlivcov na zber. Keďže všetci členova organizačného tímu sú zamestnaní, organizácii tohto projektu sa venovali v rámci svojho voľného času, kedykoľvek to bolo možné.

Po viac ako polročných prípravách sme projekt oficiálne spustili začiatkom roka 2013.

Prečo to robíme?

Všetci, ktorí sa venujeme tomuto projektu, sme už niekedy pocítili pomoc od ostatných v rôznych podobách. Uvedomujeme si, že nie každý mal také možnosti ako my. Aj preto sme sa rozhodli pomáhať ďalším, s cieľom, aby tí “ďalší” zase šírili svoju pomoc ďalej. Veríme, že ak si budeme navzájom pomáhať, nikdy a nikde to nevyjde nazmar - ani v dnešnej dobe.
V neposlednom rade je našou veľkou motiváciou viera v Boha, ktorá nás k tomu všetkému pohýna.

Ako fungujeme?

Všetci členovia organizačného tímu sme zamestnaní a chodíme do práce. Tomuto projektu sa venujeme vo voľnom čase.
Stretávame sa na organizačných sedeniach v bratislavskom Dome Quo Vadis, kde tvoríme, hodnotíme a rozhodujeme o ďalšom fungovaní tohto projektu.
Pôvodná myšlienka projektu bola založiť nadáciu v správnom právnom zmysle slova. To by však znamenalo vysoké byrokratické a finančné zaťaženie, ktoré by v konečnom dôsledku prakticky znemožnilo fungovanie celej myšlienky.
Momentálne, kým je projekt v začiatkoch, sme sa rozhodli pre „voľnú“ formu fungovania: tzn. všetky finančné prostriedky sú ukladané na bežný účet fyzickej osoby, ktorého výpis pravidelne každý mesiac zverejňujeme na našej stránke. Týmto spôsobom je fungovanie fondu oslobodené od účtovníctva a podobných záležitostí. Na druhej strane sme si však vedomí, že budeme zápasiť s možnou netransparentnosťou a nedôveryhodnosťou.
Spoliehame sa preto najmä na to, že ľudia, ktorí budú prispievať na tento fond, chcú pomôcť, a na to, že poznajú osobne nás a naše doterajšie dobrovoľnícke aktivity, čo im je dostatočnou zárukou.
Po rozbehnutí projektu sa plánujeme stať členmi Bratislavskej komunitnej nadácie pre zvýšenie spomínanej transparentnosti, dôveryhodnosti a kreditu celého projektu. S tým však stúpne najmä časová a administratívna náročnosť pre naše fungovanie. Z tohto dôvodu sme otvorení pre nových členov nášho tímu.